Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sygnalista

Regulamin zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów
 1. CEL
  Celem niniejszego Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów (dalej „Regulamin”) jest rozwijanie przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu (dalej,,WSPR”) kultury wewnątrzorganizacyjnego sygnalizowania nieprawidłowości przez jej pracowników, co stanowi wyraz troski o dobro WSPR. Regulamin określa system wewnętrznego zgłaszania naruszeń i zapewnia ochronę dla osób chcących zgłosić naruszenia wewnętrznie zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej: Dyrektywa oraz: sygnalista).
  1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
   • Sygnalista - osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia informacje na temat naruszeń, uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą. Sygnalista zgłasza informacje, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałych lub potencjalnych naruszeń, do których doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą osoba dokonująca zgłoszenia utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, lub dotyczące prób ukrycia takich naruszeń. Sygnalista działa w dobrej wierze, czyli w oparciu o fakty i inne obiektywne informacje.
   • działanie następcze – działanie podjęte przez dyrektora w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia;
   • działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu;
   • informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w WSPR lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
   • informacja zwrotna – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
   • zgłoszenie – zgłoszenie wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące naruszenia prawa;
   • zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy;
   • zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu.
   • zgłaszający - osoba dokonującą zgłoszenia naruszenia prawa;
   • zespół ds. interwencji – osoby upoważnione przez dyrektora do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych obejmujących weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym.
  Niniejszy Regulamin przede wszystkim reguluje zasady zgłaszania odpowiednim osobom (tj. Zespołowi ds. interwencji) informacji o naruszeniach prawa, w zakresie o którym mowa w Części II niniejszego Regulaminu. Ponadto określa on także zasady postępowania ze zgłoszeniami przez Zespół ds. Interwencji, weryfikacji tych zgłoszeń, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz działań podejmowanych po ich zakończeniu.
 2. SYTUACJE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU
 3. Zgłaszane powinny być naruszenia prawa, tj. działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące między innymi:
  1. zamówień publicznych;
  2. ochrony środowiska;
  3. zdrowia publicznego;
  4. ochrony prywatności i danych osobowych;
  5. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 4. OCHRONA OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIE
  1. WSPR podejmie wszelkie środki mające na celu zapewnienie ochrony osobom dokonującym zgłoszenia, tj. osobom fizycznym będącym pracownikami WSPR, ubiegającym się o zatrudnienie oraz współpracownikom pomagającym w dokonaniu zgłoszenia wewnętrznego.
  2. Zgłaszający podlega ochronie, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.
  3. Dokonujący zgłoszenia, osoba pomagająca w dokonaniu zgłoszenia oraz powiązana ze zgłaszającym, będący pracownikiem, współpracownikiem oraz osoby ubiegające się o zatrudnienie nie mogą być niekorzystnie traktowani z powodu dokonania zgłoszenia. Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności:
  4. Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności:
   • odmowę nawiązania stosunku pracy,
   • wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
   • nie zawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, nie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub nie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
   • obniżenie wynagrodzenia za pracę,
   • wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
   • pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
   • przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
   • zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
   • przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
   • niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
   • negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
   • nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
   • wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
   • nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
   • działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego.
  5. Zakazane są wszelkie formy działań odwetowych wobec osób dokonujących zgłoszenia, w tym groźby działań odwetowych i próby ich podejmowania.
 5. SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ
  1. Zgłaszający ma prawo zgłosić informację o naruszenia prawa, o których mowa w Części II niniejszego Regulaminu.
  2. Zgłoszenie, będzie przyjmowane i rozpatrywane przez Zespół ds. Interwencji (dalej „Zespół”).
  3. Zgłoszenia naruszenia prawa mogą być składane:
   • osobiście w siedzibie WSPR lub
   • pisemnie na adres Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl , z dopiskiem „nie otwierać”.
  4. Zgłoszenie na piśmie wysłane na adres WSPR z odpowiednim dopiskiem jest korespondencją wyłączoną z obsługi kancelaryjnej i jest przekazywana bezpośrednio do Zespołu.
  5. Każdy członek Zespołu zobowiązany jest do zachowania poufności, co do każdego zgłoszenia, niezależnie od tego, czy zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i czy w wyniku jego dokonania zostaną podjęte dalsze działania następcze. Ponadto, każdy członek Zespołu będzie posiadał pisemne upoważnienie Dyrektora WSPR do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych, określonych w pkt. V ppkt. 3 niniejszego Regulaminu, oraz przetwarzania danych osobowych osób, oraz złoży oświadczenia, w którym zobowiąże się do zachowania tajemnicy i poufności co do wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych mu w związku ze zgłoszeniem.
  6. Zgłoszenia nie będą podlegały rozpatrzeniu w przypadku, gdy Zespół stwierdzi oczywistą bezzasadność zgłoszenia lub w przypadku, gdy stwierdzi całkowitą niemożności weryfikacji okoliczności przytoczonych w treści Zgłoszenia.
 6. INFORMACJA ZWROTNA
  1. Zespół po otrzymaniu zgłoszenia przekazuje osobie zgłaszającej naruszenie - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania, chyba że zgłaszający nie podał adresu, na który należy przekazać potwierdzenie.
  2. Zespół po otrzymaniu zgłoszenia podejmuje działania następcze z zachowaniem należytej staranności.
  3. Działaniami następczymi są działania podjęte przez Zespół będący odbiorcą zgłoszenia w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym między innymi poprzez takie działania, jak dochodzenie wewnętrzne czy postępowanie wyjaśniające.
  4. Po wpłynięciu zgłoszenia, dalsza komunikacja pomiędzy osobą, która dokonała zgłoszenia, a Zespołem będzie odbywać się za pośrednictwem adresu wskazanego w zgłoszeniu. W przypadku wskazania przez Zgłaszającego adresu poczty elektronicznej do kontaktu, komunikacja ze strony Zespołu związana ze zgłoszeniem będzie prowadzona przy użyciu następującego adresu e-mail: interwencje@wsprprzemysl.pl
  5. Zespół po przeprowadzeniu czynności w ramach postępowania wyjaśniającego przekazuje - w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wysłania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, osobie, która dokonała zgłoszenia, lub w przypadku nieprzekazania potwierdzenia zgłaszającemu, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia - informację zwrotną o dokonanych ustaleniach. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenie prawa.
  6. Zespół prowadzi odrębny Rejestr zgłoszeń wewnętrznych, w którym gromadzona są następujące dane: numer sprawy; przedmiot naruszenia; datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego; informację o podjętych działaniach następczych; datę zakończenia sprawy. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
  7. W przypadku, gdy naruszenie jest zgłaszane osobiście, członek Zespołu przyjmujący zgłoszenie dokumentuje to zgłoszenie za pomocą dokładnego protokołu spotkania przygotowanego przez członka Zespołu, jednocześnie zapewniając osobie dokonującej zgłoszenia możliwość sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia protokołu spotkania poprzez jego podpisanie.
 7. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE
  1. Zespół jest uprawniony do zbadania zasadności otrzymanego zgłoszenia, w szczególności zweryfikowania czy powołane w zgłoszeniu okoliczności stanowią naruszenie lub nadużycie obowiązujących przepisów prawa. W tym celu Zespół jest uprawniony do zwrócenia się do pracowników WSPR z prośbą o udzielenie wyjaśnień lub informacji oraz z prośbą o przedstawienie dokumentów, które mogą być pomocne przy analizie otrzymanego zgłoszenia.
  2. Zespół jest uprawniony zwrócić się do osoby dokonującej zgłoszenia z wnioskiem o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień dotyczących dokonanego zgłoszenia.
  3. Zespół jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie uzyskanych wyjaśnień, informacji i dokumentów oraz danych dotyczących osób, które udzieliły wyjaśnień lub przekazały Zespołowi informacje lub dokumenty.
  4. W przypadku ustalenia przez Zespół, w wyniku przeprowadzonych czynności, że otrzymane zgłoszenie jest uzasadnione, Zespół sporządzi raport określający rodzaj naruszenia (lub uzasadnionego podejrzenia jego wystąpienia) oraz przedstawi w nim proponowane działania Dyrektorowi WSPR zmierzające do usunięcia naruszenia lub działania naprawcze oraz wskaże ewentualne działania, które mogą zapobiegać występowaniu tego rodzaju naruszeń w przyszłości.
  5. Dyrektor WSPR w przypadku, gdy uzna to za uzasadnione, może podjąć w szczególności następujące czynności: podjąć działania naprawcze wskazane w raporcie sporządzonym przez Zespół; podjąć środki dyscyplinarne wobec pracownika, który dopuścił się naruszenia lub nadużycia; podjąć inne działania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.
  6. Wszelkie działania, o których mowa powyżej, będą podejmowane niezwłocznie, przy uwzględnieniu rodzaju dokonanego zgłoszenia.
 8. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZENIA
  1. Na skutek otrzymanego zgłoszenia jest wszczynane postępowanie wyjaśniające.
  2. Dane osoby zgłaszającej nie są ujawnianie w żadnym z dokumentów związanych z postępowaniem wyjaśniającym.
  3. Dane osoby zgłaszającej naruszenie mogą być ujawnione za zgodą tej osoby albo na żądanie uprawnionego organu. Ujawnienie w/w danych może nastąpić w sytuacji, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami przez organy krajowe, a w szczególności na żądanie sądu lub prokuratora.
 9. ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNE
  1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego do organu publicznego lub organu centralnego, a w stosownych przypadkach, do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego w sposób przewidziany w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, w trybie określonym w procedurze opracowanej przez ten organ.
  2. Organem Centralnym jest Rzecznik Praw Obywatelskich, natomiast organami publicznymi są organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów. Organem publicznym przyjmującym zgłoszenia w zakresie zasad konkurencji i ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  3. Informacje o trybie postępowania mającym zastosowanie w przypadku zgłoszenia zewnętrznego, w tym dane kontaktowe organu umożliwiające dokonanie zgłoszenia, zostaną udostępnione na stronach internetowych organu centralnego oraz organu publicznego.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. Niniejszy Regulamin zgłoszeń wewnętrznych zostanie umieszczony na stronie internetowej www.wsprprzemysl.pl w zakładce Sygnalista oraz w lokalizacji sieciowej dokumenty_wspr/SYGNALISTA.

Autor: Anna Dańko

Metryczka

Metryczka
Wytworzono: 2022-01-19 07:27 przez: Anna Dańko
Opublikowano: 2022-01-19 08:41 przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ
Odwiedziny: 4691

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo