Informuję, że dla pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ dzień 14.08.2020r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę (15.08.2020r.).
Zespoły Ratownictwa Medycznego pracują zgodnie z grafikiem.
Podstawa prawna:  art. 130 par. 2 Kodeksu pracy  i Zarządzenie nr 30/2019 Dyrektora WSPR w Przemyślu SPZOZ z dnia 26.11.2019r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy na 2020r. dla wszystkich pracowników zatrudnionych w WSPR Przemyśl SPZOZ.

Zapraszmy do składania ofert.

Zamówienia w toku

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych.

Zamówienia w toku

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że w Pogotowiu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich/zawodowych przez studentów i uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego oraz wykonujących zawód medyczny.

Praktyki

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że PZU Życie SA sfinansowało kwotę 5 000,00 (słownie złotych; pięć tysięcy 00/100) brutto z funduszu prewencyjnego mającego na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną polegającą na zakupie środków ochrony osobistej dla ratowników medycznych tj. zakup rękawic chirurgicznych i ochronnych.

Wojewódzka Stacja Pogotowia ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ serdecznie dziękuje za bezinteresowną pomoc w postaci wsparcia finansowego i rzeczowego.
Przekazane dotacje i darowizny pieniężne w całości zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do zabezpieczenia pracowników przed koronawirusem.
Serdeczne podziękowania składamy: